Ydby Håndværker- og Borgerforening
Stiftet 14. februar 1910 under navnet
"Ydby Haandværkerforening"
Læs om foreningens historie
Medlemskontingent 150,- kroner
+ eventuelt bidrag til hjertestarter

Betaling via Netbank
Reg. nr.: 9111 kontonr.:
0002531100
Eller gå i:
Sparekassen Thy
Betaling kan også ske ved kontakt til kasserer Ulrik Nielsen, Kløvenhøjvej 2
Vi bliver glade for nye medlemmer
Alles bidrag er nødvendige for Ydby
Nyhedsbrev.
Send din e-mailadresse
Foreningens bestyrelse
6022 5440
Kurt Jørgensen (formand)
6023 1200
Bo Høje Christensen (næstformand)
9795 6801
Ulrik Nielsen (kasserer)
9795 6405
Jytte Sunesen
2974 6740
Christian Liberg
2237 6155
Hans Peter Korsgaard (suppleant)
5154 6641
Jesper Primdahl (suppleant)
Foreningen opfordrer lokale foreninger og råd til, at lade aktiviteter omtale her på siden, blandt andet nævnt i On-line Aktivitetskalenderen
Det kalder på deltagere, og profilerer Ydby.
Det er gratis, skriv blot til :Redaktøren 4028 6141
Persondataforordningen 2018
  • Følsomme oplysninger gemmes eller opgives aldrig.
  • Bestyrelses- og andre medlemmer:
    Navn, hverv, telefonummer og e-mailadresse opgives med samtykke.
  • Link til sociale medier vises kun i enkelte tilfælde, og kun når udbyderen selv har ansvar for indholdet.
  • I omtale af begivenheder overholdes journalistisk ansvar.
  • I annoncer opgives ikke følsomme oplysninger, men ansvaret er principielt annoncørens.
  • Ansvar for indhold i sider der er link til, er alene vedkommende udbyders.
*
Vedtægter for Ydby Håndværker og Borgerforening

§1
Foreningens navn er Ydby Håndværker og Borgerforening.

§2
Foreningens formål er, at skabe gode muligheder for Ydby og omegns beboere.
Derfor kan foreningen støtte og starte aktiviteter, der fremmer dette.
Derfor kan foreningen støtte og arrangere fester, møde o.l.

§3
Foreningen optager medlemmer der er bosiddende i Ydby Boddum og omegn.

§4
Der afholdes generalforsamling, hvert år i januar eller februar måned efter forudgående bekendtgørelse senest 2 uger før afholdelsen, i mindst en husomdelt skrivelse.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, uanset de fremmødtes antal, og derfor beslutningsdygtig.
Alle forslag vedtages ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed afgøres afstemningen ved lodtrækning. Stemmeberettiget er et hvert medlem af foreningen.

§5
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, eller mindst 1/5 af medlemmerne, hvis de skriftligt stiller krav herom, med angivelse af kravets indhold.

§6
Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum, vedtager ændringerne.

§7
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år ad gangen – i lige årstal vælges 3 medlemmer og i ulige årstal vælges 2 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, kasserer og
sekretær.
Der vælges endvidere, hvert år en suppleant for en periode af 2 år.
Alle valg skal foregå skriftligt, hvis blot en af de fremmødte begærer dette.
Ved skriftlig afstemning til bestyrelsen, skrives højst 3 henholdsvis 2 navne på stemmesedlen af de foreslåede medlemmer.
Der kan kun afgives een stemme på hver af de foreslåede. Ingen medlemmer kan vælges som bestyrelsesmedlem eller revisor, hvis ikke de er mødt op til generalforsamlingen, eller skriftligt har meddelt at de modtager valg.

Generalforsamling Torsdag 7. februar 2019

Afholdt i god ro og orden. Mere herom lidt senere.
Sammensætning af den nye bestyrelse ses i venstre spalte.

Rundt om bordet
Kurt Jørgensen, Christian Liberg, Bo Høje Christensen, Ulrik Nielsen, Jesper Primdahl.
Jytte Sunesen og Hans Peter Korsgaard var fysisk fraværende.